Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op:

– Het VALPEO merk en handelsmerk
– VALPEO platform, toegankelijk via https://app.valpeo.com
– Coaching platform, bereikbaar via https://coaching.valpeo.com
– VALPEO onderzoeken, toegankelijk via https://surveys.valpeo.com
– VALPEO website, bereikbaar via https://www.valpeo.com

Valpeo.com bestaat uit verschillende individuele wereldwijde, landelijke, regionale of praktijkspecifieke websites. Een dergelijke individuele website wordt aangeduid na het woord “Locatie:” in de rechterbovenhoek van de webpagina die u op enig moment tijdens uw gebruik van valpeo.com bekijkt.

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de specifieke wereldwijde, landelijke, regionale of praktijkspecifieke website die u binnen valpeo.com aan het bekijken was.

VALPEO (‘VALPEO’) beheert de website www.valpeo.com (de ‘Site’) om online toegang te bieden tot informatie over producten en diensten die beschikbaar zijn bij VALPEO (de ‘Diensten’).

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met elk van de voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet (‘Gebruiksvoorwaarden Site’). Als je niet akkoord gaat met een van de Gebruiksvoorwaarden van de Site, ben je niet gemachtigd om de Site te bezoeken of te gebruiken voor welk doel dan ook. Door de Site te bezoeken en/of te gebruiken, geeft u aan dat u begrijpt en ermee instemt dat u gebonden bent aan de Gebruiksvoorwaarden van de Site. Als je niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de Site.

VALPEO behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen zonder je daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. De laatste datum waarop deze Gebruiksvoorwaarden zijn herzien, wordt hieronder vermeld.

1 – Intellectueel eigendom

De Diensten, de Site en alle informatie en/of content die kan worden gezien, gehoord of anderszins ervaren op de Site (de ‘Content’) zijn beschermd door het Benelux auteursrecht, merkenrecht en alle andere toepasselijke wetgeving, en zijn eigendom van VALPEO of haar partners, gelieerde bedrijven of derden.

Je mag de Site, de Services en de Inhoud uitsluitend gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag delen van de Content die u selecteert downloaden, printen en opslaan, op voorwaarde dat u: (1) deze kopieën van de Content uitsluitend gebruikt voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik; (2) zonder schriftelijke toestemming van VALPEO, de Content niet kopieert of post op een netwerkcomputer of de Content verzendt, distribueert, publiceert of uitzendt in welke media dan ook; en (3) de Content op geen enkele wijze wijzigt of aanpast en geen copyright- of handelsmerkvermeldingen verwijdert of verandert. Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade inhoud of materialen wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijke download. VALPEO behoudt en behoudt zich het volledige eigendomsrecht en de volledige intellectuele eigendomsrechten voor op alle Content die u downloadt van de Site, behoudens deze beperkte licentie voor u om persoonlijk gebruik te maken van de Content onder de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden Site zoals hierin uiteengezet.

U stemt ermee in Content of informatie verkregen van de Site of de Services niet te wijzigen, opnieuw te formatteren, te kopiëren, te reproduceren, weer te geven, te distribueren, opnieuw te plaatsen, over te dragen, te publiceren, in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, over te dragen of er afgeleide werken van te maken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden Site. U mag de startpagina of andere pagina’s van deze Site niet spiegelen of framen op een andere website of webpagina. Je mag geen ‘deep links’ naar de Site maken, d.w.z. links naar deze site die de homepage of andere delen van de Site omzeilen. Het is verboden om merken of logo’s die op de Site voorkomen te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

2 – Disclaimers

a. Links van derden – Hyperlinks naar websites of informatie van derden vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door VALPEO van de gelinkte derde partij, de website van de derde partij of de informatie daarop, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de Site. U erkent en stemt ermee in dat VALPEO niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en dat VALPEO dergelijke websites of de inhoud daarvan niet onderschrijft of garandeert en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke websites of de inhoud daarvan.

b. Het downloaden van bestanden – VALPEO kan en wil niet garanderen of garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden via de Site vrij zijn van infectie door software virussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma’s. Het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van de Site en de Service en de nauwkeurigheid van de Inhoud ligt uitsluitend en alleen bij jou. U gaat ermee akkoord VALPEO en/of haar werknemers, functionarissen, agenten en/of adviseurs niet aansprakelijk te stellen voor enig verlies en schade (direct en/of indirect) die u zou kunnen lijden als gevolg van het downloaden van bestanden via de Site.

c. Internationaal Gebruik – VALPEO verklaart niet dat de Diensten of Content toepasbaar of geschikt is voor gebruik in locaties buiten België. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en lokale regels met betrekking tot het gebruik van de Site en de overdracht van technische gegevens, aanvaardbare inhoud en online gedrag op uw woonplaats en/of aan u persoonlijk.

3 – Afwijzing van garanties

U gaat ermee akkoord alle verantwoordelijkheid en risico’s op u te nemen met betrekking tot, voortvloeiend uit en/of in verband met uw gebruik van de site, de services en de inhoud (inclusief het downloaden van bestanden via de site) en voor het beoordelen van de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle inhoud die door de site of de services wordt geleverd. VALPEO geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie, vertegenwoordiging of goedkeuring met betrekking tot de site, de diensten of de content (inclusief het downloaden van bestanden via de site). VALPEO wijst nadrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook van de hand, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk met betrekking tot de site, de diensten en de content (inclusief het downloaden van bestanden via de site).

VALPEO garandeert niet dat de functies die worden uitgevoerd door de website of de diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zullen zijn, of dat defecten in de website of de diensten zullen worden gecorrigeerd. VALPEO geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud, of dat eventuele fouten in de inhoud zullen worden gecorrigeerd. De site, de services en de inhoud worden geleverd op een ‘as is’ en ‘as available’ basis.

4 – Beperking van aansprakelijkheid

Door de site te bezoeken en te gebruiken stem je er uitdrukkelijk mee in dat VALPEO niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de site, de diensten of de content (inclusief het downloaden van bestanden via de site).

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat VALPEO onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is voor welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) alle directe, incidentele, gevolg-, exemplarische, speciale of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van en/of de onmogelijkheid tot gebruik van de site, de services of de inhoud (inclusief het downloaden van bestanden via de site), (ii) elke claim die kan worden toegeschreven aan fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden in de site, de diensten en/of de inhoud (inclusief het downloaden van bestanden via de site), (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van transmissies of gegevens, (iv) verklaringen of gedrag van derden op de site of de diensten, of (v) enige andere aangelegenheid met betrekking tot de site, de diensten of de content (inclusief het downloaden van bestanden via de site), zelfs als VALPEO op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Als u ontevreden bent over de site, de services, de inhoud of de gebruiksvoorwaarden van de site, is uw enige en exclusieve remedie de site niet langer te gebruiken. Door de site te gebruiken, erkent u dat dit op eigen risico gebeurt.

5 – Vrijwaring

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw handelingen op de Site. U stemt ermee in VALPEO, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers, werknemers, functionarissen, adviseurs en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, verzwarende, gevolgschade, speciale, exemplaire en indirecte schade), en advocatenkosten op basis van volledige schadeloosstelling, als gevolg van, in verband met en/of voortvloeiend uit uw gebruik, misbruik of onvermogen om de Site, de Services of de Inhoud te gebruiken, of enige schending door u van de Gebruiksvoorwaarden van de Site.

6 – Privacybeleid

Om VALPEO’s Privacy Policy te bekijken, ga naar https://valpeo.com/privacy-policy.

7 – Gedrag van de gebruiker

U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de Site in gevaar kan brengen, de Site ontoegankelijk kan maken voor anderen of anderszins schade kan toebrengen aan de Site of de Inhoud. U stemt ermee in de Inhoud niet toe te voegen, af te trekken of anderszins te wijzigen. U stemt ermee in de Site niet te gebruiken op een manier die de rechten van derden zou kunnen verstoren en/of aantasten.

8 – Door de gebruiker verstrekte informatie

Indien u informatie of materiaal verstrekt aan VALPEO of derden via de Site, garandeert u VALPEO dat u het wettelijke recht heeft om dergelijke informatie of materiaal te verstrekken, te plaatsen of op te slaan en dat dit niet in strijd is met toepasselijke wetgeving of de rechten van enige persoon of entiteit. U stemt er ook mee in zich te houden aan eventuele aanvullende regels met betrekking tot het plaatsen van gebruikersinhoud, zoals het type inhoud dat is toegestaan in verschillende delen van de Site.

9 – Beëindiging

VALPEO behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Site te allen tijde en om welke reden dan ook te beëindigen. VALPEO kan de website of een deel van de website op elk gewenst moment en om welke reden dan ook beëindigen. U stemt ermee in dat VALPEO niet aansprakelijk is jegens u met betrekking tot een dergelijke beëindiging van het gebruik of stopzetting van de Site.

10 – Algemene bepalingen

a. Copyright – Alle content op de site bestaat uit auteursrechtelijk beschermd materiaal dat eigendom is van VALPEO en wordt beschermd door de wetten van België en alle toepasselijke internationale wetten. Door de Site te bezoeken en te gebruiken erkent u VALPEO’s auteursrecht op de Content en stemt u ermee in geen actie te ondernemen die inbreuk maakt op ’s auteursrecht op de Content.

b. Correctie van fouten en onnauwkeurigheden – De Inhoud kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. VALPEO behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om de content op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. VALPEO garandeert echter niet dat eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies zullen worden gecorrigeerd.

c. Handhaving – Rechtskeuze – Forumkeuze – Elke bepaling van de Gebruiksvoorwaarden Site zal, voor zover mogelijk, zo worden geïnterpreteerd dat deze geldig en afdwingbaar is. Indien een aldus geïnterpreteerde bepaling van de Gebruiksvoorwaarden Site door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt alleen die bepaling geacht te zijn verwijderd uit de Gebruiksvoorwaarden Site en blijven alle overige bepalingen volledig van kracht. Alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, VALPEO’s Privacy Policy, je gebruik van de Site, de Diensten of de Content (gezamenlijk ‘Geschillen’) worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, het Belgisch recht, zonder inachtneming van de bepalingen van conflictenrecht. Elk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank in België en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken van België voor dat doel.

d. Volledige overeenkomst/geen verklaring van afstand – Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen verklaring van afstand door VALPEO van enige schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende schending of verzuim.

Laatst bijgewerkt – 02 november 2023

© 2023 VALPEO – Alle rechten voorbehouden.